Ga naar de hoofdinhoud
NL FR

Privé-werkgevers / werknemers van KMO's

ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Wilt u uw medewerkers helpen bij het behoud van hun levensstandaard in geval van arbeidsongeschiktheid?

onze oplossing

Essential for health

volledig en aanpasbaar gezondheidsaanbod voor een onmiddellijke financiële bescherming.

lees meer

Wilt u er meer over weten?

In België, een werknemer die werkonbekwaam is, geniet een vervangingsinkomen dat echter begrensd is. Hij kan dus een belangrijk inkomensverlies lijden.

In geval van ziekte of een ongeval in het privéleven
In eerste instantie geniet de werknemer in het algemeen een gewaarborgd loon. Dat valt, gedurende een korte periode, ten laste van de werkgever (2 weken voor arbeiders, 1 maand voor bedienden).

Na die periode ontvangt hij, onder bepaalde voorwaarden, van de sociale zekerheid een uitkering. Die hangt af van zijn loon, zijn gezinstoestand en de duur van zijn ongeschiktheid. Ze is echter beduidend lager dan zijn loon. In sommige gevallen zelfs minder dan de helft !

In geval van een arbeidsongeval

Elke werkgever is verplicht zijn werknemers te verzekeren tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk. Deze verzekering dekt naast de medische en aanverwante kosten ook het inkomensverlies van de betrokken werknemer. In geval van een dodelijk arbeidsongeval keert de verzekering een lijfrente uit aan de overlevende samenwonende echtgenoot of echtgenote en een tijdelijke rente aan de kinderen. Maar zelfs dan is het inkomensverlies van de betrokkene aanzienlijk.

De groepsverzekering is dus een onmisbare aanvulling om een voldoende levensstandaard te behouden in geval van arbeidsongeschiktheid.

(26 dagen/maand)

 

Periode Regelmatige werknemer Uitkering (% van het loon) Maximum (in euro) Minimum (vanaf de 7de maand)
1ste jaar (‘periode van primaire ongeschiktheid’) Met gezinslast

60%

2.162,68

1.515,02

Alleenstaand

60%

2.162,68

1.212,38

Samenwonend

60%

2.162,68

1.039,48

Na 1 jaar (‘periode van invaliditeit’) Met gezinslast

65%

2.342,86

1.515,02

Alleenstaand

55%

1.982,50

1.212,38

Samenwonend

40%

1.441,70

1.039,48

 

(cijfers op 01/01/2017)

Bron: RIZIV  (http://www.inami.be)

invalsalarie

(cijfers op 01/01/2016)
Deze bedragen moeten worden beschouwd als maxima. Ze hebben betrekking op een alleenstaande werknemer of een werknemer met gezinslast. Tegen een gelijkwaardig loon zou de uitkering voor een samenwonende ongeveer 8% lager liggen.

administratieve voorwaarden

  • een wachttijd vervullen (meestal 6 maanden) of er vrijgesteld van zijn
  • een minimaal arbeidsvolume (of gelijkgesteld volume) aantonen in een refertetijdvak dat de arbeidsongeschiktheid voorafgaat
  • de betaling van een minimumbedrag aan socialezekerheidsbijdragen aantonen
  • geen onderbreking van meer dan 30 dagen tussen het begin van de arbeidsongeschiktheid en de laatste werkdag (of gelijkgestelde dag)

medische voorwaarden

  • een volledige stopzetting van het werk om gezondheidsredenen
  • meer dan 66% arbeidsongeschikt zijn

Bron: www.riziv.be -> burger -> uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid -> voorwaarden voor werknemers

accidenttravail

(cijfers op 01/01/2016)
Deze bedragen vertegenwoordigen de wettelijke brutomaandvergoeding van een werknemer die gestopt is met werken wegens een blijvende ongeschiktheid van 66% veroorzaakt door een arbeidsongeval.

Opmerkingen:

  • Berekeningen gebaseerd op de gegevens van het Fonds voor Arbeidsongevallen (http://www.fat.fgov.be -> De professional -> Minimumvergoedingen); maandelijks uitbetaalde jaarvergoedingen, gebaseerd op een jaarinkomen gelijk aan 12 keer het laatste maandelijkse bruto beroepsinkomen.
  • Als de arbeidsonschiktheidsgraad vastgelegd is op meer dan 18%, kan het slachtoffer vragen om maximaal een derde van de derde in kapitaal te ontvangen.

 

Algemene FAQ

In de FAQ vindt u ook het antwoord op uw vraag.

Dail

Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars). 

Dail bekijken

EBI Flash

What's new ?

EBI flash bekijken