Ga naar de hoofdinhoud
NL FR

Privé-werkgevers / zelfstandige bedrijfsleiders

AANVULLEND PENSIOEN
U wilt uw zelfstandige bedrijfsleiders helpen een voldoende levensstandaard te behouden in geval van pensionering of overlijden van de partner?

onze oplossing

Stars for life

lees meer

wilt u er meer over weten ?

Het wettelijk rustpensioen garandeert elke zelfstandige een minimaal inkomen op zijn pensioenleeftijd. Het is geplafonneerd en hangt af van de beroepsloopbaan, de beroepsinkomsten en de gezinssituatie van de betrokkene. Daardoor valt het inkomen op de pensioenleeftijd vaak aanzienlijk terug.

Ook het bedrag van het wettelijk overlevingspensioen, toegekend aan de overlevende echtgenoot of echtgenote van een werkende of gepensioneerde zelfstandige, is beperkt.

De door AXA voorgestelde oplossing is dus een onmisbare aanvulling om de lacunes van de sociale zekerheid te verhelpen en het verlies van koopkracht te compenseren.

De formule voor de berekening van het pensioen

  • voor een gezin: 1/45 x 75 % x S per activiteitsjaar x aanpassingscoëfficiënt
  • voor een alleenstaande: 1/45 x 60 % x S per activiteitsjaar x aanpassingscoëfficiënt

S is het geplafonneerde bruto-inkomen, heropgewaardeerd per activiteitsjaar.

 

Minimum maandelijks bruto (in euro)
Pensioen gezin

1.515,07

Pensioen allenstaande

1.212,43

 

(cijfers op 01/01/2017)

Opmerking:

De aanpassingscoëfficiënt is samengesteld uit een herwaardering van de beroepsinkomsten en een harmonisatiecoëfficient. De harmonisatiecoëfficiënt geeft de verhouding weer tussen het percentage van de bijdrage die bestemd is voor het pensioenstelsel der zelfstandigen en het totaal van de percentages van de persoonlijke werknemersbijdrage en van de patronale bijdrage die verschuldigd zijn op de bezoldiging van de werknemers en bestemd voor hun pensioenstelsel.

Bron: http://www.inasti.be/nl/tools/numbers/pension.htm

de leeftijd
De pensioenleeftijd bedraagt 65 jaar.
Het rustpensioen begint de eerste dag van de maand die volgt op de pensioenaanvraag en ten vroegste op de eerste dag van de maand die volgt op de 60ste verjaardag.
De zelfstandige kan zijn pensioneringsdatum kiezen tussen 60 en 65 jaar, op voorwaarde dat hij een loopbaan van 35 jaar kan bewijzen als loontrekkende, zelfstandige of ambtenaar.
Het is vanzelfsprekend dat het vertrek op vervroegd pensioen de duur van de loopbaan vermindert, met als gevolg dat het bedrag aan wettelijk pensioen ook in verhouding daalt. Dit bedrag wordt echter niet verminderd als de zelfstandige een loopbaan van 42 jaar kan bewijzen.

de beroepsactiviteiten
Wie van een rustpensioen geniet, kan beroepsactiviteiten blijven uitoefenen zolang de inkomsten de volgende bedragen niet overstijgen:

 

Bij vervroegde pensionering Toegelaten jaarlijkse (in euro) als
loontrekkende (bruto) zelfstandige (netto)
Zonder kind ten laste

7.856

6.285

Met kind (/kinderen) ten laste

11.784

9.427

 

 

Bij pensionering op normale leeftijd Toegelaten jaarlijkse (in euro) als
loontrekkende (bruto) zelfstandige (netto)
Zonder kind ten laste

22.690

18.152

Met kind (/kinderen) ten laste

27.600

22.080

 

(cijfers 2017)

Als het toegelaten maximum overschreden wordt, wordt het pensioen verminderd of zelfs (bij een overschrijding van minstens 15%) afgeschaft.

 Bronnen:

de leeftijd 
De begunstigde moet 45 jaar oud zijn.
Deze voorwaarde geldt niet als hij

  • een kind ten laste heeft of
  • minstens 66 % arbeidsongeschikt is.

de duur van het huwelijk
Het huwelijk moet minstens één jaar hebben geduurd of er moet een kind uit zijn geboren.
De duur van één jaar geldt niet als

  • er andere kinderen ten laste zijn
  • het overlijden het gevolg was van een ongeval of een beroepsziekte die plaats vond na het huwelijk.

Als de langstlevende partner hertrouwt, wordt het overlevingspensioen geschorst.

de beroepsactiviteiten 
Wie van een overlevingspensioen geniet, kan beroepsactiviteiten blijven uitoefenen zolang de inkomsten de volgende bedragen niet overstijgen

Algemene FAQ

In de FAQ vindt u ook het antwoord op uw vraag.

Dail

Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars). 

Dail bekijken

EBI Flash

What's new ?

EBI flash bekijken