Ga naar de hoofdinhoud
NL FR

Privé-werkgevers / zelfstandige bedrijfsleiders

ARBEIDSONGESCHIKTHEID
U wilt uw zelfstandige bedrijfsleiders helpen een voldoende levensstandaard te behouden in geval van arbeidsongeschiktheid?

onze oplossing

Stars for life

Lees meer

wilt u er meer over weten?

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een zelfstandige die werkonbekwaam is door ziekte of ongeval, geniet een vervangingsinkomen dat echter begrensd is. Hij kan dus een belangrijk inkomensverlies lijden.

Tijdens de eerste maand - de ‘carenztijd’ - ontvangt de zelfstandige helemaal geen uitkering. Vanaf de tweede maand krijgt hij van zijn ziekenfonds een daguitkering. Het gaat echter om een vrij bescheiden bedrag dat afhangt van zijn gezinstoestand en de duur van zijn ongeschiktheid.

De door AXA voorgestelde oplossing is dus onmisbaar om een voldoende levensstandaard te behouden in geval van arbeidsongeschikthei

Hoeveel bedragen de wettelijke maandelijkse bruto-uitkeringen in euro ?

(26 dagen/maand)

 

Periode van ongeschiktheid Met gezinslast Alleenstaand Samenwonend
Tot maximum 1 jaar

1.515,02

1.212,38

929,76

Na 1 jaar en de titularis heeft zijn onderneming niet stopgezet

1.515,02

1.212,38

929,76

Na 1 jaar en de titularis heeft zijn onderneming stopgezet

1.515,02

1.212,38

1.039,46

 

 (cijfers op 01/01/2017)

Bron : RIZIV  (http://www.inami.fgov.be)

Hoeveel bedraagt het inkomensverlies tijdens het eerste arbeidsongeschiktheidsjaar?

invalsalarie

(cijfers op 01/01/2017)
Deze forfaitaire uitkering heeft betrekking op een zelfstandige met gezinslast. Voor een alleenstaande bedraagt de maandelijkse bruto-uitkering 1.212,38 euro, voor een samenwonende slechts 929,76 euro.

Welke zijn de toekenningsvoorwaarden voor een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering?

administratieve voorwaarden

  • een wachttijd van 6 maanden vervullen of er vrijgesteld van zijn
  • geen onderbreking van meer dan 30 dagen tussen het begin van de arbeidsongeschiktheid en het laatste kwartaal van bijdragebetaling (of gelijkgestelde periode), of van vrijstelling van bijdragebetaling.
  • de betaling aantonen van bijdragen voor de sector uitkeringen. Er moet daarom aan uw verzekeringsinstelling een document geleverd worden dat ingevuld wordt door uw sociaal verzekeringsfonds.

medische voorwaarden

  • een volledige stopzetting van uw werk als zelfstandige om gezondheidsredenen
  • gedurende de invaliditeitsperiode ongeschikt zijn voor het even welke andere beroepsactiviteit, rekening houdend met uw fysieke toestand, gezondheidstoestand en beroepsopleiding.

 

Bron : www.riziv.be > Burger > Uitkeringen > Arbeidsongeschiktheid > Arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen - Voorwaarden

Algemene FAQ

In de FAQ vindt u ook het antwoord op uw vraag.

Dail

Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars). 

Dail bekijken

EBI Flash

What's new ?

EBI flash bekijken