Ga naar de hoofdinhoud
NL FR

FAQ aangeslotenen

Invoering van de pensioentoezegging en de aanvullende verzekeringen

De collectieve pensioentoezegging en de verzekering in geval van arbeidsongeschiktheid richten zich tot werknemers (personen onder arbeidsovereenkomst) en zelfstandige bedrijfsleiders.

De collectieve verzekering in geval van hospitalisatie betreft werknemers en zelfstandige bedrijfsleiders; maar normaal gezien ook

 • hun echtgenoot/wettelijk samenwondende partner (of ongehuwd samenwonende partner: dit wil zeggen een met naam genoemde persoon die met de aangeslotene samenwoont en die niet verwant is met deze laatste. Het bewijs van ongehuwd samenwonen kan gevraagd worden);
 • en de kinderen (dit wil zeggen de wettige, erkende en geadopteerde kinderen, die kinderbijslag genieten).

Voor de individuele pensioentoezegging (IPT) kan de aangeslotene een werknemer of een zelfstandige bedrijfsleider zijn. Een IPT wordt afgesloten ten gunste van een welbepaalde persoon, en voor werknemers, op een occasionele/niet-systematische manier.

 • Externalisering: sinds 01/01/2004 moeten de IPT's ten gunste van werknemers en zelfstandige directeurs verplicht geexternaliseerd worden bij een pensioeninstelling (dit wil zeggen een verzekeringsmaatschappij of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening).
  Enkel voor de zelfstandige bedrijfsleiders zaakvoerders en bestuurders kunnen de pensioenkapitalen nog betaald worden door algemene kosten of gefinancierd worden door de interne provisies of door een bedrijfsleidersverzekering.
 • Bijkomende voorwaarden voor werknemers:
  • De IPT moet occasioneel en niet-systematisch toegekend worden aan een werknemer;
  • Binnen de onderneming moet er een aanvullendpensioenplan bestaan voor alle werknemers;
  • Er kan geen IPT afgesloten worden tijdens de 36 maanden die het pensioen, het brugpensioen of de afsluiting van een gelijkaardige overeenkomst voorafgaan;
  • Elk jaar moet de inrichter het aantal individuele pensioentoezeggingen per werknemerscategorie meedelen aan de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) en het bewijs leveren van het bestaan van een aanvullendpensioenstelsel voor alle werknemers.
 • Voor de medewerkers die al in dienst zijn op het ogenblik van de invoering van de pensioentoezegging:
  • Als de pensioentoezegging bij cao ingevoerd wordt, zijn alle werknemers beoogd in de pensioentoezegging automatisch aangesloten. De werknemers kunnen de aansluiting niet weigeren (behalve als de cao hierin voorziet).
  • Als de invoering van de pensioentoezegging niet bij cao bepaald werd, zijn de werknemers in principe aangesloten behalve als ze dit expliciet weigeren. 
 • Medewerkers die in dienst treden na de invoering van de pensioentoezegging worden verplicht aangesloten als zij aan de aansluitingsvoorwaarden voldoen (bijvoorbeeld: zij behoren tot de personeelscategorie waarop het pensioenplan van toepassing is) en uiterlijk op 25 jaar.

Er zijn drie verschillende types pensioentoezeggingen: de toezeggingen van het type vaste prestaties (te bereiken doel), van het type vaste bijdragen (vaste premies) en van het type cash balance.

In sommige gevallen kunnen er medische formaliteiten zijn. Wettelijk gezien kan de verzekeraar immers medische formaliteiten vragen in het kader van een pensioentoezegging (groepsverzekering en individuele pensioentoezegging) onder bepaalde voorwaarden, bij de aansluiting of ten gevolge van een verhoging van de dekkingen.

De resultaten van deze medische formaliteiten mogen niet leiden tot een uitsluiting van een aangeslotene maar kunnen, in bepaalde gevallen, aanleiding geven tot een bijpremie (ten laste van de werkgever). Bij de verwerking van de resultaten wordt de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de rechten van de patiënt nageleefd.
Er zijn ook medische formaliteiten mogelijk in het kader van de invaliditeitsverzekering.

Beheer van mijn pensioentoezegging

Het contractnummer van de aangeslotene bestaat uit negen cijfers: 2x2.xxx.xxx. Dit nummer wordt gevolgd door een of verschillende letters. Elk van deze letters stemt overeen met een dekking en de financiering van deze dekking binnen het groepsverzekeringscontract.

Bijvoorbeeld:
Het contract 'A' vertegenwoordigt het pensioencontract gefinancierd door de maatschappij
Het contract 'C' vertegenwoordigt het pensioencontract gefinancierd door de aangeslotene
het contract 'D' vertegenwoordigt het overlijdenscontract gefinancierd door de maatschappij

Andere letters kunnen worden gebruikt voor speciale contracten.
Om te weten waarvoor ze staan, kan de aangeslotene zich tot zijn gebruikelijke contactpersoon richten.

Het is noodzakelijk om dit contractnummer bij elke communicatie te vermelden.

Elke wijziging van adres, burgerlijke staat, gezinslasten … moet aan de gebruikelijke contactpersoon van de aangeslotene (verantwoordelijke van Human Resources of verantwoordelijke voor de groepsverzekering van de onderneming) of zijn contactpersoon bij AXA (als hij niet meer bij zijn werkgever werkt) meegedeeld worden.

Bij de jaarlijkse bijwerking vraagt AXA aan de werkgever om het bestand dat onder andere de bezoldigingen bevat van de aangeslotenen die in rekening genomen worden in het kader van de pensioentoezegging, aan te vullen/aan te passen. Op basis hiervan herrekent AXA de prestaties en de premies die dan onveranderd blijven tot de volgende bijwerking.

 • Bij een verandering van arbeidsstelsel worden de voordelen gekoppeld aan de pensioentoezegging dienovereenkomstig aangepast. In geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst wordt de betaling van de premies van de pensioentoezegging opgeschort. Voor werknemers kunnen bepaalde periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst (waaronder tijdskrediet en halftijds brugpensioen voor werknemers van meer dan 55 jaar) beschouwd worden als periodes van voltijdse arbeid voor het aanvullendpensioenplan. In dat geval, als het pensioenreglement hierin uitdrukkelijk voorziet, zal de werkgever de volledige werkgeversbijdragen verder blijven storten.
 • In geval van arbeidsongeschiktheid zal de rente berekend worden op basis van de ontvangen bezoldiging (zij zal dus verminderd worden als de aangeslotene overgaat naar deeltijds). In geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst zullen de dekkingen ook geschorst worden.
 • De overgang van een voltijds/deeltijds heeft geen impact op de terugbetalingen gekoppeld aan de hospitalisatiedekking . In geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst zullen de dekkingen gewoonlijk ook geschorst worden.
 • Voor de expat (dit wil zeggen werknemer die voor een lange periode naar het buitenland gestuurd wordt. Hij werkt niet meer voor rekening van de Belgische maatschappij en is niet meer onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid): de werknemer is niet meer aangesloten bij de pensioentoezegging van de Belgische maatschappij.
 • Voor de gedetacheerde werknemer (dit wil zeggen werknemer die voor een tijdelijke opdracht van korte duur naar het buitenland gestuurd wordt): hij blijft aangesloten bij de pensioentoezegging van de Belgische maatschappij als deze hem verder een bezoldiging betaalt.

Om een verandering van begunstigden bij overlijden te vragen, volstaat het dat de aangeslotene de aanvraag tot begunstigingsafwijking invult en ondertekent. Hij kan ofwel gewoon de volgorde van de in het pensioenreglement of het verzekeringscontract aangewezen begunstigden wijzigen (rang 1 = eerste persoon die het kapitaal overlijden zal genieten), ofwel de informatie geven betreffende de nieuwe personen die hij als begunstigden aanwijst. Als de begunstigingsafwijking afbreuk doet aan de belangen van het gezin zal de echtgenoot van de begunstigde zijn akkoord moeten geven.

Dit document moet doorgestuurd worden naar de gebruikelijke contactpersoon van de aangeslotene in de onderneming (verantwoordelijke voor de groepsverzekering verantwoordelijk voor Human Resources) of zijn contactpersoon bij AXA (als hij niet meer bij zijn werkgever werkt), die ons deze aanvraag zal doorsturen.

In geval van volledige arbeidsongeschiktheid is de werkgever wettelijk niet verplicht om de financiering van de premies van de pensioentoezegging voort te zetten. Echter, om de betaling van deze premie te waarborgen, kan de werkgever de dekking ‘vrijstelling’ kiezen. AXA neemt dan de betaling ten laste van de premies bepaald in de bijzondere voorwaarden pensioen en overlijden tijdens de duurtijd van de invaliditeit en in verhouding tot de graad van deze invaliditeit.

Als het pensioenreglement of het verzekeringscontract hierin voorziet, kan een aangeslotene bij een pensioentoezegging die een dekking pensioen en overlijden geniet, voorschotten opnemen op het contract, het contract in waarborg van een lening geven of de afkoopwaarde gebruiken voor de wedersamenstelling van een hypothecaire lening, op voorwaarde:

 • dat het voorschot, de inpandgeving of de toekenning van de afkoopwaarde toegelaten worden zodat de aangeslotene een pand in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte kan verwerven, bouwen, verbeteren, herstellen of verbouwen;
 • dat het een belastbaar inkomen oplevert;
 • dat de voorschotten en de leningen terugbetaald worden zodra het beoogde goed niet meer tot het vermogen van de aangeslotene behoort.

Deze beperkingen moeten vermeld worden in het pensioenreglement of het verzekeringscontract.

Zolang de aangeslotene in dienst blijft, moet hij pensioenrechten blijven opbouwen. De aansluiting moet dan zonder enige wijziging voortgezet worden, ook al is de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Dat is geen verplichting wanneer de aangeslotene het statuut van zelfstandig bedrijfsleider heeft.

De aangeslotene behoudt hetzelfde contractnummer en ontvangt een nieuwe situatie van zijn contract.

Voor de dekking invaliditeit en hospitalisatie is er normaal gezien geen wettelijke verplichting.

Einde van de arbeidsovereenkomst (uitdiensttreding)

 • Procedure:
  • De werkgever moet ons binnen 30 dagen op de hoogte brengen van de uitdiensttreding van de aangeslotene.
  • AXA deelt aan de werkgever de verworven prestaties mee op de datum van uitdiensttreding en de verworven overeenkomstige reserves alsook de verschillende keuzes die de aangeslotene heeft wat betreft zijn contracten (zie hierna).
  • De werkgever brengt de aangeslotene onmiddellijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte. De aangeslotene deelt zijn keuze schriftelijk mee aan AXA binnen een termijn van 30 dagen.
  • Zonder schriftelijke beslissing van de aangeslotene blijven de verworven reserves bij AXA in het huidige contract, zonder wijziging van de pensioentoezegging.
  De aangesloten werknemer kan van de vervroegde betaling van zijn prestaties pas genieten vanaf zijn pensioen of vanaf de leeftijd van 60 jaar, voor zover het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst hierin voorziet.
 • Keuze van de aangeslotene bij uitdiensttreding:
  • de opgebouwde reserves bij de pensioeninstelling van de vroegere werkgever laten, zonder wijziging van de pensioentoezegging;
  • de opgebouwde reserves overdragen naar de onthaalstructuur van de vroegere werkgever;
  • de opgebouwde reserves overdragen naar de pensioeninstelling van zijn nieuwe werkgever of naar de rechtspersoonlijkheid die het aanvullend pensioen uitvoert op het niveau van de sector waarvan de nieuwe werkgever afhangt;
  • de opgebouwde reserves overdragen naar een pensioeninstelling die de totale winst verdeelt onder de aangeslotenen afhankelijk van hun reserves en die de kosten beperkt.
 • Dekking arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie: ten gevolge van de uitdiensttreding van de aangeslotene zijn de dekkingen niet meer van toepassing. De aangeslotene kan, onder bepaalde voorwaarden, de dekking ‘arbeidsongeschiktheidsrente’, waarvoor hij gedekt was of de dekking waarin het contract ‘dekking hospitalisatie’ voorziet, individueel volledig of gedeeltelijk voortzetten, zonder medische formaliteiten noch wachttijd.

De werkgever deelt ons de uitdiensttreding van de aangeslotene mee binnen 30 dagen alsook de datum van uitdiensttreding en de reden. Indien de aangeslotene niet meer bij zijn werkgever werkt, moet hij zijn pensionering rechtstreeks meedelen aan zijn contactpersoon bij AXA.

De werkgever deelt ons de uitdiensttreding van de aangeslotene mee binnen 30 dagen alsook de datum van uitdiensttreding en de reden. Indien de aangeslotene niet meer bij zijn werkgever werkt, moet hij zijn vervroegde pensionering rechtstreeks meedelen aan zijn contactpersoon bij AXA.

De werkgever informeert AXA over het overlijden van de aangeslotene. Indien de aangeslotene niet meer bij zijn werkgever werkt, moeten de begunstigden het overlijden rechtstreeks aan AXA meedelen.  

Indien er in de dekking overlijden voorzien is, moeten de volgende documenten bezorgd worden:

 • een kopie van de overlijdensakte met vermelding van de burgerlijke staat van de overledene;
 • een medisch attest dat de oorzaak van het overlijden vermeldt;
 • als de begunstigden niet bij naam aangesteld werden, een akte van erfopvolging waarin de hoedanigheid en het recht van de begunstigden vermeld worden
 • een recto-versofotokopie van de identiteitskaart van de begunstigde(n);
 • een recto-versofotokopie van de SIS-kaart van de begunstigde(n).

Als de aangeslotene een kapitaal bij overlijden genoot, zal dit aan de rechtverkrijgenden betaald worden volgens de begunstigingstoewijzing waarin het pensioenreglement/het verzekeringscontract of een bijvoegsel van afwijking van de begunstigingstoewijzing voorziet.

AXA berekent de prestaties bij overlijden, conform de modaliteiten waarin het pensioenreglement of het verzekeringscontract voorziet.
AXA stuurt een/de vereffeningsafrekening(en) die volledig ingevuld en ondertekend moeten worden door de begunstigde(n).

De aangesloten werknemer kan de prestaties van zijn pensioentoezegging ten vroegste ontvangen:

 • op het ogenblik van zijn pensionering (of vervroegd pensioen maar niet brugpensioen)
 • of vanaf 60 jaar voor zover het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst hierin uitdrukkelijk voorziet.

De afkoop van de prestaties vóór de leeftijd van 60 jaar is niet toegestaan.

Deze beperkingen zijn niet van toepassing voor zelfstandige aangeslotenen.

ndien de prestaties in kapitaal uitgedrukt zijn, heeft de aangeslotene, of bij overlijden, zijn rechtverkrijgenden, het recht om de omzetting van het kapitaal in rente te vragen. Indien de prestaties in renten voorzien zijn, kan de rente in kapitaal omgezet worden, voor zover het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst hierin voorziet. Wanneer het jaarlijks rentebedrag vanaf het begin lager is dan of gelijk is aan 500€ (bedrag dat geïndexeerd wordt), zal de prestatie automatisch in kapitaal betaald worden.

Communicatie

De aangeslotenen bij een pensioentoezegging bij AXA krijgen jaarlijks een document met de naam ‘situatie van de premies en dekkingen’. Dit document bevat, onder andere, het kapitaal dat verworven zal zijn op de afloopdatum van de pensioentoezegging (in de veronderstelling dat de premies ofwel verder gestort worden, ofwel dat ze niet meer gestort worden), de verworven reserve, de premies die in de loop van het jaar gestort werden …

Fiscaliteit

Neen.

 • De collectieve pensioen- en arbeidsongeschiktheidstoezeggingen:
   en in het kader van een collectieve pensioentoezegging en een collectieve arbeidsongeschiktheidstoezegging zijn geen voordeel van alle aard voor de aangesloten begunstigde.
  • Voor de zelfstandigen: de betaling van de bijdragen van de onderneming moet betrekking hebben op bezoldigingen die regelmatig verleend of toegekend worden en dit minstens één keer per maand vóór het einde van het belastbaar tijdperk waarin de bezoldigde activiteit die er recht op geeft, uitgeoefend werd en op voorwaarde dat deze bezoldigingen geboekt worden bij de resultaten van deze periode.
 • De individuele pensioen- en arbeidsongeschiktheidstoezeggingen:
  • Voor de werknemers: de werkgeversbijdragen die gestort worden in het kader van een individuele pensioentoezegging en van een individuele arbeidsongeschiktheidstoezegging ten gunste van de aangesloten werknemer-begunstigde zijn geen voordeel van alle aard voor de aangeslotene als er een collectieve pensioentoezegging in de onderneming bestaat die toegankelijk is voor de werknemers, of voor een specifieke werknemerscategorie op eenzelfde en niet-discriminerende wijze.
   Bovendien is de premie die de werkgever betaalt voor de individuele pensioentoezegging beperkt tot 1525€ per jaar geïndexeerd (2.390€ op 01/01/2017).
  • Voor zelfstandigen: de betaling van de bijdragen van de onderneming moet betrekking hebben op bezoldigingen die regelmatig verleend of toegekend worden en dit minstens één keer per maand vóór het einde van het belastbaar tijdperk waarin de bezoldigde activiteit die er recht op geeft, uitgeoefend werd en op voorwaarde dat deze bezoldigingen geboekt worden bij de resultaten van deze periode.
 • De collectieve hospitalisatietoezeggingen: de gestorte werkgeversbijdragen zijn geen voordeel van alle aard voor de aangesloten begunstigde. Voor de individuele hospitalisatietoezegging zijn de werkgeversbijdragen geen voordeel van alle aard voor de bedrijfsleider die regelmatig bezoldigd wordt. Voor de werknemer en voor de zelfstandige bedrijfsleider die niet regelmatig bezoldigd wordt, moet er in de onderneming een collectieve toezegging bestaan die op eenzelfde en niet-discriminerende wijze toegankelijk is voor deze personen.

Dekking pensioen/overlijden: de persoonlijke bijdragen die ingehouden worden op de bezoldiging van de aangeslotene geven recht op een belastingvermindering tussen 30 % en 40 % (afhankelijk van het belastbare inkomen) op voorwaarde dat 

 • de persoonlijke bijdragen definitief gestort worden aan een verzekeringsonderneming of een voorzorgsinstelling die in de Europese Economische Ruimte gevestigd is;
 • en dat de wettelijke en bovenwettelijke pensioenen, uitgedrukt in jaarrenten, niet meer bedragen dan 80 % van de laatste normale brutojaarbezoldiging en dat ze rekening houden met een normale duur van de beroepsactiviteit.

Dekking invaliditeit: de persoonlijke bijdragen zijn aftrekbaar als beroepskosten. Dus als de aangeslotene zijn reële kosten aangeeft in zijn aangifte van personen belasting kan hij deze persoonlijke bijdragen optellen bij zijn reële kosten.

Dekking hospitalisatie: de bijdragen die de aangeslotene stort, genieten geen fiscaal voordeel.

Een taks op de verzekeringsverrichtingen van 4,40 % is verschuldigd op de gestorte premies leven/overlijden.

Een taks op de verzekeringsverrichtingen:

4,40 % op de premies van een collectieve arbeidsongeschiktheidstoezegging

9,25 % op de premies van een individuele arbeidsongeschiktheidstoezegging

Een RIZIV-inhouding van 10 % is verschuldigd op de premies hospitalisatie evenals een taks op de verzekeringsverrichtingen van 9,25 %.

Neen, er is geen impact. Het betreft verschillende fiscale stelsels.

Bij het overlijden van de aangeslotene vóór de afloop van het contract zal het kapitaal dat aan de begunstigde gestort wordt het brutobedrag zijn dat bepaald is in het pensioenreglement of verzekeringscontract (hoofdverzekering + winstdeling) min de volgende inhoudingen:

 1. RIZIV-inhouding :
  • 3,55 %
  • berekend op het brutobedrag van de prestaties inclusief winstdelingen
  • enkel verschuldigd als de begunstigde de echtgenoot/echtgenote is. Wettelijke samenwonenden worden voor deze inhouding niet gelijkgesteld aan gehuwden.
  • ingehouden door de verzekeraar en overgemaakt aan het RIZIV
 2. Solidariteitsbijdrage :

  • 0 % indien brutobedrag < 2478,94€
  • 1 % indien 2478,94€ ≤ brutobedrag ≤ 74368,06€
  • 2 % indien brutobedrag ≥ 74368,06€
  • berekend op het brutobedrag van de prestaties inclusief winstdelingen
  • enkel verschuldigd als de begunstigde de echtgenoot/echtgenote is. Wettelijke samenwonenden worden voor deze inhouding niet gelijkgesteld aan gehuwden.
  • ingehouden door de verzekeraar (indien de prestatie in de vorm van een kapitaal gestort wordt) en overgemaakt aan de Rijksdienst voor Pensioenen
 3. Afzonderlijke voeten :
  • 16,5 % + opcentiemen = 16,66 % (op het werkgeversdeel en op het persoonlijke deel waarvan de premies vóór 1/1/1993 gestort zijn)
   Als de aangeslotene tot de leeftijd van 65 jaar gewerkt heeft en als hij dit kan bewijzen aan de hand van een attest, wordt de aanslagvoet van het werkgeverscontract teruggebracht tot 10 % (+ toeslagen= 10,09%).
  • 10 % + opcentiemen = 10,09 % (op het persoonlijke deel waarvan de premies na 1/1/1993 gestort zijn).

  Deze aanslagvoeten worden berekend op het brutobedrag van de prestaties verminderd met de winstdelingen, de RIZIV-inhouding en de solidariteitsbijdrage.   

Opmerking :

 • Successierechten :

  Ze zijn verschuldigd door de begunstigde op het vereffende nettobedrag.

  Vrijstelling : in het kader van het groepsverzekeringscontract, als de aangeslotene een werknemer was en als de begunstigde de echtgenoot/echtgenote of het kind van minder dan 21 jaar oud is, zijn de successierechten niet verschuldigd.

  De wettelijk samenwondende partner wordt niet gelijkgesteld aan de echtgeno(o)t(e), hij/zij moet dus successierechten betalen.
  De begunstigden van een individuele pensioentoezegging, een bedrijfsleidersverzekering of een groepsverzekering ten gunste van zelfstandige bedrijfsleiders moeten successierechten betalen.

 • Gemeentelijke opcentiemen: de betaalde belastingsom moet vermeld worden in de aangifte van de personenbelasting, want er zal nog een gemeentelijke belasting geïnd worden.

De vergoedingen die gestijfd worden door werkgeverspremies zijn belastbaar in de personenbelasting, ofwel als bezoldiging ofwel als pensioeninkomsten (blijvende ongeschiktheid).
De verzekeringsonderneming moet op de toegekende rente een bedrijfsvoorheffing van 22,20 % inhouden.

Les prestations versées par la compagnie dans le cadre de la garantie hospitalisation ne sont pas imposables.

Het deel van het kapitaal dat gebruikt werd voor het voorschot op prestaties of dat gediend heeft voor de waarborg/wederopbouw van een lening, beperkt tot 50.000€ (jaarlijks geïndexeerd, 78.300€ op 01/01/2017) zal belast worden volgens het stelsel van de fictieve rente. Het kapitaal of de afkoopwaarde zal dus niet volledig belast worden het jaar van de betaling ervan maar zal belast worden ten belope van een percentage van dit kapitaal of van deze afkoopwaarde gedurende 10 jaar (als de begunstigde jonger dan 65 is) of 13 jaar (als de begunstigde ouder dan 65 is). De gerechtigde van het kapitaal moet deze fictieve rente vermelden in zijn aangifte van de personenbelasting. 

 

Deze voorschotten/hypothecaire inpandgevingen moeten toegekend zijn om de aangeslotene in staat te stellen een eigen woning gelegen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en bestemd voor het persoonlijke gebruik van de kredietnemer en personen die deel uitmaken van zijn gezin te verwerven, bouwen, verbeteren, herstellen of verbouwen.

 

Het deel van het kapitaal of van de afkoopwaarde dat het plafond van 50.000 € overschrijdt, zal belast worden tegen de afzonderlijke voeten van de personenbelasting (10 %, 16,5 %, 18 % of 20 %). 

 

Wanneer het kapitaal vereffend wordt op 65 jaar en de begunstigde tot deze leeftijd actief gebleven is, bedraagt de eerste schijf waarop het omzettingsstelsel van toepassing is 40.000€ i.p.v. 50.000€. Er is dus een belastingsvrijstelling voor de bedragen die tussen 40.000€ en 50.000€ gelegen zijn. Hetzelfde geldt bij overlijden na 65 jaar als de overledene tot deze leeftijd actief gebleven is.

Als de begunstigde in een ander land dan België woont, zullen de prestaties belast worden op basis van het dubbelebelastingverdrag dat België met deze landen ondertekend heeft.

 • Ofwel heeft België een dubbelebelastingverdrag ondertekend met het verblijfsland van de begunstigde:
  • Als het verblijfsland van de begunstigde de heffingsbevoegdheid heeft, geen heffing in België (op basis van een fiscalewoonplaatsverklaring en eventueel een attest van inkomstenbelasting in de woonstaat).
  • als de heffingsbevoegdheid aan België toekomt, word(t)(en) de afzonderlijke voet(en) bij de personenbelasting in België ingehouden.
 • Ofwel heeft België geen dubbelebelastingverdrag ondertekend met het verblijfsland van de begunstigde. In dat geval heeft België de heffingsbevoegdheid.

Een gunstige belasting is van toepassing als de prestaties aan de begunstigde gestort worden op de leeftijd bij afloop waarin het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst voorziet of in de loop van een van de 5 jaren die de afloop voorafgaan (maar ten vroegste op de leeftijd van 60 jaar). De volgende inhoudingen zijn van toepassing:

 1. RIZIV-inhouding :
  • 3,55 %
  • berekend op het totale brutobedrag inclusief winstdelingen
  • ingehouden door de verzekeraar en overgemaakt aan het RIZIV
 2. Solidariteitsbijdrage :
  • 0 % indien brutobedrag < 2478,94€
   1 % indien 2478,94€ ≤ brutobedrag ≤ 24789,35€
   2 % indien brutobedrag ≥ 24789,35€
  • berekend op het totale brutobedrag inclusief winstdelingen.
  • ingehouden door de verzekeraar, dan overgemaakt aan de Rijksdienst voor Pensioenen.

  De solidariteitsbijdrage wordt enkel door de verzekeraar ingehouden als de prestatie gestort wordt in de vorm van een kapitaal.

 3. Afzonderlijke aanslagvoeten in de personenbelasting :

  Werkgeversdeel

  • 20% + opcentiemen= 20,19% op de leeftijd van 60 jaar
  • 18% + opcentiemen= 18,17% op de leeftijd van 61 jaar
  • 16,5% + opcentiemen= 16,66% vanaf de leeftojd van 62 jaar of bij (vervroegde) pensionering
  • 10% + opcentiemen= 10,09% als de aangeslotene tot de wettelijke pensioenleeftijd gewerkt heeft en als hij dit kan bewijzen aan de hand van een attest.

  Persoonlijk deel

   16,5% + opcentiemen = 16,66% op het persoonlijke deel waarvan de premies vóór 01/01/1993 gestort zijn
  • 10 % + opcentiemen = 10,09% op het persoonlijke deel waarvan de premies na 01/01/1993 gestort zijn.

   

  Deze aanslagvoeten worden berekend op het brutobedrag van de prestaties verminderd met de winstdelingen, de RIZIV-inhouding en de solidariteitsbijdrage.

Opmerkingen :

 • Er is geen belasting in de personenbelasting verschuldigd op de winstdelingen
 • Gemeentelijke opcentiemen: de betaalde belastingsom moet vermeld worden in de aangifte van de personenbelasting, want er zal nog een gemeentelijke belasting geïnd moeten worden.

Bij de vereffening van het kapitaal moet de onderneming verschillende inhoudingen doen op het ogenblik van de betaling van de prestatie: Een solidariteitsbijdrage van 2 % (gestort aan de RVP in de maand volgend op de betaling van het kapitaal) en een RIZIV-inhouding van 3,55 % (gestort aan het RIZIV in de maand volgend op de betaling van het kapitaal) worden ingehouden op alle sommen die betaald werden als aanvulling op het wettelijk pensioen en overlevingspensioen (ten gunste van de langstlevende echtgenoot).

 

De kapitalen die de begunstigde ontvangt, worden belast aan 16,5 % (16,66 % met voorschot op de gemeentebelasting) als ze vereffend worden bij leven ter gelegenheid van zijn pensionering op de normale datum, of in de loop van de 5 jaren die deze datum voorafgaan ter gelegenheid van het brugpensioen of bij overlijden, aan zijn rechthebbenden. De voet zal 33 % bedragen  (33,31 % met voorschot op de gemeentebelasting) als het kapitaal in andere omstandigheden gestort wordt.

 

Als de verzekerde bedrijfsleider een werknemer is, moet de werkgever een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 8,86 % berekenen op het kapitaal opgebouwd door de premies die vanaf 01/01/1989 gestort werden en overgemaakt werden aan de RSZ.

 

Indien de verzekerde bedrijfsleider vóór zijn pensioen overlijdt, zijn de voordelen waarin de overeenkomst bij overlijden voorziet, onderworpen aan de successierechten in hoofde van de begunstigde.

 

Opmerking : de solidariteitsbijdrage zal 1 % en niet 2 % bedragen :

 • als de betaalde sommen tussen 2.478,94€ en 24.789,36€ bedragen
 • als de sommen die ten gevolge van een overlijden betaald werden tussen 2.478,94€ en 74.368,06€ bedragen.

De wettelijke en bovenwettelijke pensioenprestaties, uitgedrukt in jaarrenten, bedragen niet meer dan 80 % van de laatste normale brutojaarbezoldiging en houden rekening met een normale duur van de beroepsactiviteit.

De wettelijke en aanvullende uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, uitgedrukt in jaarrenten, mogen niet meer bedragen dan de normale brutojaarbezoldiging.

Algemene FAQ

In de FAQ vindt u ook het antwoord op uw vraag.

Dail

Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars). 

Dail bekijken

EBI Flash

What's new ?

EBI flash bekijken