Ga naar de hoofdinhoud
NL FR

FAQ aangeslotenen

Individuele verderzetting- ambulante zorgen

Een mail naar continuation@axa-assistance.com sturen.
Een mail naar continuation@axa-assistance.com sturen.

Invoering van een collectieve hospitalisatieverzekering

Aangezien het gaat om een collectieve verzekering die door uw werkgever wordt aangegaan, zal hij (of de dienst human resources) u de informatie geven bij de invoering van deze collectieve hospitalisatieverzekering.

De collectieve hospitalisatieverzekering kan loontrekkenden (personen onder arbeidsovereenkomst) en zelfstandige bedrijfsleiders aanbelangen. Ook de volgende personen kunnen hiervoor in aanmerking komen (als dit in de bijzondere voorwaarden vermeld is):

 • Hun echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner
 • Hun kinderen (d.wz. de wettige, erkende en geadopteerde kinderen die kinderbijslag genieten)

De dekking Medi-Assistance

In Medi-Assistance zit een hele reeks diensten vervat die de aangeslotene kan helpen om zijn hospitalisatie in alle sereniteit te organiseren (informatie, bijstand, derdebetalerssyteem,…).

Dankzij de derdebetalersregeling (indien hiervoor gekozen werd), hoeft de aangeslotene de kosten van zijn ziekenhuisopname niet meer voor te schieten; het ziekenhuis stuurt de factuur rechtstreeks naar AXA Assistance.

Medi-Assistance is een service-concept dat berust op bijstand en derdebetalersregeling (rechtstreekse betaling van de factuur door de verzekeraar aan het ziekenhuis – optioneel) in België.

In de praktijk ontvangt elke aangeslotene een Medi-Assistance kaart waarop het telefoonnummer vermeld is dat hij moet bellen in geval van hospitalisatie (078/15.57.50). Hij krijgt er:

 • alle nodige informatie over de dekkingen
 • de bevestiging van de tenlasteneming van de hospitalisatie door zijn AXA Assistance
 • de bevestiging van de toekenning van het « derdebetalerssyteem ».

Elke aangeslotene kan ook direct online een aangifte van een opname invullen: http://www.axa.be/hospitalisatie.

Een beheerder zal met hem contact opnemen om na te gaan of hij wel over alle gegevens beschikt en zal de tenlasteneming van de ziekenhuisopname bevestigen.

Medi-Assistance heeft de aansluiting verkregen van meer dan 90 % van de ziekenhuizen in België. De lijst vindt u op http://www.axa.be/hospitalisatie.

Aangifte van een hospitalisatie

PDF- Aangifte van mijn hospitalisatie (met derdebetalersregeling).

1. U neemt contact op met de Dienst Medi-Assistance op het nummer 078/15.57.40 een of twee weken voor de opname. Onze medewerkers zullen u informatie verstrekken over de dekkingen die u geniet. U krijgt de bevestiging dat de geplande opname wel degelijk ten laste wordt genomen en dat u recht hebt op de derdebetalersregeling.

OF

U kunt uw opname rechtstreeks online aangeven via de website: http://www.axa.be/hospitalisatie. Een medewerker zal opnieuw met u contact opnemen om na te gaan of hij over alle informatie beschikt en zal u ook bevestigen dat de opname ten laste wordt genomen.

De inlichtingen die moeten worden verstrekt in geval van opname zijn:

 • uw naam, voornaam en geboortedatum
 • uw polisnummer (= het nummer opgenomen op uw Medi-Assistance kaart onder uw naam)
 • de naam van de ziekenhuisinstelling
 • de datum van ziekenhuisopname
 • het type kamer dat u wenst
 • de reden van uw opname

2. AXA Assistance stuurt u een bevestigingsbrief (= « Hospi-Pass ») en een in te vullen medisch attest

Voor zover het dossier aanvaard wordt volgens de algemene en bijzondere voorwaarden van het contract en wij over alle nodige informatie beschikken, zult u een bevestigingsbrief (« Hospi-Pass ») in twee exemplaren ontvangen samen met een door de arts in te vullen medisch attest. Het ziekenhuis zal ook een bevestiging per fax of via e-mail ontvangen.

2. De dag van uw opname

Gelieve "het exemplaar ziekenhuis" van “de Hospi-Pass" te ondertekenen en bij uw opname af te geven aan de onthaalbalie van het ziekenhuis.

4. Het ziekenhuis stuurt de factuur rechtstreeks naar AXA Assistance

5. AXA Assistance betaalt de volledige factuur. De niet-gedekte kosten zullen van u worden teruggevorderd.

Indien de dekkingen van het contract bepalen dat sommige kosten door u gedragen worden, zullen deze kosten na uw ziekenhuisopname van u teruggevorderd worden door AXA Assistance. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • een contractueel eigen risico
 • niet-terugbetaalbare medische of niet-medische kosten (thermometer, telefoon, drank, …)
 • een beperking van de tegemoetkoming voor sommige prestaties zoals vermeld in de voorwaarden van het contract
 • ziekenhuiskosten die betrekking hebben op een contractuele uitsluiting of een niet-gedekt risico (esthetische behandeling, vruchtbaarheidsbehandeling, het gebruik van verdovende middelen,…).

 

PDF- Aangifte van mijn hospitalisatie (zonder derdebetalersregeling)..

U moet aan de maatschappij alle inlichtingen en documenten bezorgen die nodig zijn om het bestaan en het bedrag van de gedekte kosten aan te tonen: schadeaangifte, medisch attest, … Bij de aangifte kunt u elk document, attest en verslag voegen dat de oorzaak van uw ziekenhuisopname verduidelijkt.

Deze documenten dienen per post, fax (02/545.79.47) of via e-mail (medischekosten@axa-assistance.com) (behalve de factuur die verband houdt met de ziekenhuisopname waarvan wij het origineel nodig hebben).

Het adres voor de verzending per post is:

Bij een dringende hospitalisatie blijft de procedure precies dezelfde. U, een van uw naaste verwanten of een personeelslid van het ziekenhuis neemt contact op met ons service-center Medi-Assistance tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Voor zover voldaan is aan de voorwaarden, zal Medi-Assistance de bevestigingsbrief die de tenlasteneming en de toepassing van de derdebetalersregeling bevestigt, per e-mail of fax naar het ziekenhuis sturen, op de eerste werkdag die volgt op het verzoek.

Informatie in de loop van het contract

Elke wijziging moet zo snel mogelijk aan uw werkgever (of aan de dienst human resources) worden meegedeeld. Zij zullen deze informatie aan AXA doorgeven.

Het volstaat deze inlichting aan uw werkgever te geven. Hij zal ons het verzoek tot aansluiting bezorgen.

Fiscaliteit

De uitkeringen die door de maatschappij in het kader van de dekking hospitalisatie worden betaald, zijn niet belastbaar.

Individuele voortzetting

In geval van verlies van de dekking van de collectieve polis (uitdiensttreding, pensionering,…), kunt u, zonder medische formaliteiten of wachttermijnen, individueel een contract sluiten met gelijkaardige dekkingen aan die van de collectieve verzekering ambulante zorgen. Dit nieuwe contract is een levenslang contract dat aanvangt op de datum van stopzetting van de collectieve verzekering.

U kunt zich op de daartoe bestemde website (www.hospi4ever.com) aanmelden met de toegangscodes die uw werkgever u zal bezorgen.

Op de beveiligde website hebt u toegang tot alle nodige informatie over de individuele voortzetting, het overzicht van de dekkingen en premies van een product dat lijkt op de collectieve verzekering waarbij u aangesloten was en de dekkingen van een basisproduct. Op basis van uw keuze kan een aanbod worden geprint.

Algemene FAQ

In de FAQ vindt u ook het antwoord op uw vraag.

Dail

Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars). 

Dail bekijken

EBI Flash

What's new ?

EBI flash bekijken